یک دختر یک سرباز

کارگردان: احمد سلیمانی / سال حضور: 2007 / نماینده ایران در هشتمین جشنواره هنرهای نمایشی کودکان / هندوستان

pix (10)
pix (11)
pix (12)
pix (13)
pix (14)
pix (15)
pix (16)
pix (17)
pix (18)
pix (19)
pix (2)
pix (20)
pix (21)
pix (22)
pix (23)
pix (24)
pix (3)
pix (4)
pix (5)
pix (6)
pix (7)
pix (8)
pix (9)
pix (98)
pix (99)
pix (991)
pix (992)