شام آخر

کارگردان: احمد سلیمانی / سال حضور: 2011 / پنجمین فستیوال بین المللی تئاتر اتوس / ترکیه

a (1)
a (10)
a (11)
a (12)
a (13)
a (14)
a (15)
a (16)
a (17)
a (18)
a (19)
a (2)
a (20)
a (21)
a (22)
a (3)
a (4)
a (5)
a (6)
a (7)
a (8)
a (9)
b (1)
b (2)
b (3)
b (4)
b (5)
b (6)
b (7)
b (8)
pix (1)
pix (2)
pix (3)
pix (4)
pix (5)
pix (51)