شام آخر

کارگردان: احمد سلیمانی / سال حضور: 2010 / نماینده ایران در فستیوال نمایشهای خلاق جهان / اسلواکی

a (1)
a (10)
a (2)
a (3)
a (4)
a (5)
a (6)
a (7)
a (8)
b (1)
b (10)
b (11)
b (12)
b (13)
b (14)
b (15)
b (16)
b (17)
b (18)
b (19)
b (2)
b (20)
b (21)
b (22)
b (23)
b (24)
b (25)
b (26)
b (27)
b (28)
b (29)
b (3)
b (30)
b (4)
b (5)
b (6)
b (7)
b (8)
b (9)
c (1)
c (2)
c (3)
c (4)
c (5)
c (6)